بخش مشاوره

اندیشکده آبادی مفتخر است به ارائه انواع خدمات مشاوره در حوزه‌های 6گانه جدول. 8 سال تجربه خدمات مشاوره شهرسازی هسته شکل‌دهنده اندیشکده و همچنین انبوه تجربیات حرفه‌ای و تخصصی تیم همکار آموزشی، پژوهشی و مشاور.