اندیشکده آبادی

بیانیه مأموریت اندیشکده آبادی

اندیشکده آبادی، گردهمایی متخصصین و صاحب‌نظران حوزه‌های مرتبط با شهر است. رؤیای آبادی، تحقق آبادانی شهرها و روستاهای سرزمین ایران است. آبادانی با محوریت عدالت بر پایه ظرفیت‌های سرزمینی و محلی. اندیشه آبادی، تفکر نظام مسائل شهری و روستایی است و یافتن نظام راه‌حل‌ها از درگاه علم و تجربه. اصول آبادی، تکیه مبانی و بنیادهای فکری است در مقام عمل. نظام ارزش‌های آبادی، مجموعه بینش‌ها و نگرش‌ها و کنش‌های ماست برای تحقق آبادانی شهرها و روستاها

اهداف آبادی

این گروه با بهره‌گیری از انباشت دانش و تجربیات تخصصی در پی اهداف زیر است:

  • جریان توسعه متداوم و متعالی شهرها و روستاها
  • اعتلای کارآمدی نظام مدیریت شهری
  • تقویت جایگاه شوراهای اسلامی در نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری محلی
  • هدفمندی اقدامات و راهبردهای کوچک و محلی در راستای سیاست‌های توسعه کلان و ملی

راهبردها

  • آموزش تصمیم‌گیران و مدیران در راستای فهم مسائل و فرصت‌ها و اقدام مقتضی
  • تقویت جایگاه مدیریت شهری و تنظیم رابطه مدیریت محلی با حوزه‌های مدیریت ملی
  • تعمیق و تدقیق پاسخ جریانات و الگوهای دنیا به مشکلات و مسائل شهری حال حاضر کشور
  • ارائه مشاوره‌های تخصصی به کنش‌گران شهری و سیاست‌گذاران کلان حوزه شهری