آموزش در اندیشکده آبادی

از مؤثرترین راهبردهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت جهت تقویت نظام مدیریت شهری، آموزش کنش‌گران و بهره‌وران است. برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت شهری در حوزه‌های موضوعی مختلف برای هر یک از گروه‌های کنش‌گر شهری می‌تواند راهگشای بسیاری مسائل باشد. البته آموزش باید مسئله‌محور باشد تا ناظر به حل مسائل و معضلات موجود، پرچم‌دار توسعه شهری قرار گیرد. فعالیت نهادهای علمی و آموزشی نظیر دانشگاه تهران و دانشکده شهرسازی و همچنین اعضای محترم هیئت علمی در آموزش مسئله‌محور در دوره‌های چند مرحله‌ای و همچنین اعطای گواهینامه معتبر دانشگاه تهران از ویژگی‌های اصلی خدمات آموزشی اندیشکده می‌باشد.