پژوهش های اندیشکده آبادی

تحقق حقیقت شهر در عالم واقع، صاحب مراتبی است که می‌توان با پژوهش آن را فهم نمود و بر آن اثر گذارد. علم شهرسازی دو سویه دارد: از سویی می‌توان از حقیقت شهر و اصول شکل‌دهنده و حیاتی آن دریافت نمود و تا نظام مسائل و راه‌حل‌های آن توسعه داد. از سوی دیگر می‌توان نظام مسائل را در شهر کاوش کرد. در مرتبه دوم قوانین زیرساختی جهت ایجاد ساختارها و رویه‌های حل آن‌ها را بازشناسی نمود. در مرحله سوم نهادهای متولیِ برنامه و اقدام مدیریت شهری را شناخت. در مرتبه چهارم سیاست‌ها و برنامه‌های موجود و مورد نیاز توسعه شهری ارزیابی می‌شوند. در مرتبه بالاترِ پنجم لازم است ارزش‌های شکل‌دهنده شهر تعریف و تبیین شوند. در مرتبه بالاتر اصول شهرسازی که محتوم و لازم‌العمل است باید تحقق یابند و در نهایت آنچه وقوع می‌یابد حقیقت شهر است.