دانشمندان و متخصصین اندیشکده آبادی

دکتر فرشاد نوریان

دكترای شهرسازي دانشگاه فلوريدا آمريكا | فوق ليسانس شهرسازی دانشگاه ايلي‏نوی آمريكا | کارشناس معماری دانشگاه ايلي‏نوی آمريكا

مهندس وحید نمازی

کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران کارشناس مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

دکتر محمدصالح شکوهی

دكتراي شهرسازي دانشگاه تهران کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران کارشناسی شهرسازی دانشگاه تهران

دکتر احسان شریفیان

دكتراي شهرسازي دانشگاه تربیت مدرس | کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس | کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

مهندس محید خرمشاد

دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران | کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس | کارشناس مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

مهندس مهدی عزیزی همدانی

پژوهشگر دكتراي معماری دانشگاه علم و صنعت ایران | کارشناسی ارشد مطالعات معماری دانشگاه شهید بهشتی |کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه تهران

مهندس حمیدرضا زارعی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین | کارشناس مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

مهندس میثم مسیب نیا

کارشناس ارشد معماری داخلی دانشگاه تهران | کارشناس مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت

مهندس سیدمصطفی جلیلی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی |کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران | کارشناس مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

مهندس امیرحسین عبداله زاده

پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس | کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه تهران کارشناس مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

دکتر مهدی عبدالهی ثابت

دكتری شهرسازي دانشگاه تربیت مدرس تهران | کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تربیت مدرس تهران | کارشناس رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

مهندس علی پورعبداله

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین | کارشناس مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

مهندس سیدمجتبی میرحبیبی

کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران | کارشناس مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دکتر پیمان مهرنژاد بورا

پژوهشگر دكتراي شهرسازی دانشگاه تبریز | کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران | کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه مازندران

مهندس نیما امیری

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران | کارشناس مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر تهران

دکتر محسن رفیعیان

دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس | کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه تربیت مدرس | کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

مهندس احمد بایرامی

دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین | کارشناس رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران